Voorwaarden

Voorwaarden EasterSimmer Mud Run

(Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst).
Deelname is volledig op: EIGEN RISICO!

Artikel 1; Definities
1. Evenement; Het evenement de Minions Mud Run en de Mud Run welke georganiseerd worden door EasterSimmer; onderdeel van plaatselijk belang Oosterzee.
2. Deelnemer; de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator; EasterSimmer
5. Deelname aan beide evenementen is op Eigen Risico.
Artikel 2; Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer, wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Het inschrijfgeld dient volledig voldaan te zijn. Ook dient de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd te zijn bereikt en dient de deelnemer aan de Minions Mud Run en Mud Run in het bezit te zijn van een geldig zwemdiploma. Bij het niet in het bezit zijn van een zwemdiploma is onder begeleiding van een volwassene een verplichting
A.
2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
3. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen.
4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
5. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (o.a. overmacht/onweer/windstoten/sterfgeval) besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
6. De Deelnemer moet te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers/ EHBO van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement te allen tijde stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
7. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
Artikel 3; Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt geheel voor EIGEN RISICO van de deelnemer. Deelnemer is niet verplicht hindernissen te nemen die op het parcours door de organisatie zijn uitgezet en is ten allen tijde vrij te beslissen zijn/haar deelname te staken zonder opgave van reden. Deelnemer aanvaardt de kans op schade die hij/zij lijdt als gevolg van het nemen van de hindernissen en dient zich ten allen tijde bewust te zijn van de gevaren en risico’s van deelname!. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
Artikel 4; Portretrecht
De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Artikel 5; Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen, facebook en via internet.