Reglement

Reglement

1. TOEPASSING
Het reglement van EasterSimmer Mud Run is van toepassing behoudens voor zover daarvan in de algemene voorwaarden wordt afgeweken. De deelnemers worden verplicht gesteld om op de hoogte te zijn van de geldende Algemene voorwaarden en het Reglement. Hierin staat vastgelegd dat de Deelnemer bij het afronden van de inschrijving akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, waarin vastgelegd staat dat onder andere deelname op eigen risico is.

2. INDELING IN CATEGORIEËN

  • De Organisator deelt de Deelnemer in op basis van leeftijd (kinderen) en geslacht.
  • Deelname is op EIGEN RISICO!

Onderstaand de diverse afstanden met de minimale en maximale leeftijden:

Onderdeel Leeftijd Afstand Categorie Starttijd
Minions Mud Run. 6-11 Jaar 2,3km Kinderen Vanaf 12:00 uur
Mud Run 12+ ±6-9km Recreatie Vanaf 12:30 uur
Mud Run 10-14 Jaar ±6km Ouder / Kind Vanaf 12:30 uur
  • De deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is.

  1. PRIJZEN
  • Elke Minion die de finishlijn overkomt, ontvangt een herinneringsmedaille en een glas ranja.

  1. WIJZE VAN VOORTBEWEGEN.
  • Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours en de hindernissen/obstakels op de daarvoor bedoelde manier te overwinnen.

  1. STARTPOSITIE
  • De feitelijke toewijzing van een start vak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

  1. STARTNUMMERS
  • De Deelnemer aan de EasterSimmer Mud Run hebben geen startnummer op hun T-shirt, maar krijgen een bandje met nummering erop.
  • De Deelnemer aan de Minions Run hebben geen startnummer op hun T-shirt.

  1. DISKWALIFICATIE/UIT DE MUD RUN HALEN
  • De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de Mud Run te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen (ook door de EHBO) of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

  1. INSTRUCTIES ORGANISATIE
  • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
  • Deelnemers aan het Evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

  1. VERKEERSREGELS

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.

  1. OVERDRAGEN PERSOONSGEBONDEN INSCHRIJVING

Deelnemen onder andermans naam is niet toegestaan. Een deelnamebewijs kan alleen worden overgedragen na voorafgaande toestemming van de organisatie. Het staat de organisatie vrij hiervoor geen toestemming te verlenen.

  1. KLEDINGVOORSCHRIFTEN

Het is verplicht om een lange tight te dragen en om goed schoeisel met hoge sokken daarin te dragen. Het is verboden om schoenen met spikes of noppen te dragen, deze kunnen schade opleveren aan het parcour. In combinatie met het geleverde shirt die afgehaald wordt voorafgaand aan de start van de Run. Bij het niet voldoen aan de kledingvoorschriften mag deelname aan de run worden ontzegt door de Organisatie.

  1. VEILIGHEID HINDERNISSEN

Als Organisator voelen wij ons verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de Mud Run. Echter zijn er talloze survivalrunhindernissen te bedenken die met verschillende materialen en in meerdere situaties gebouwd kunnen worden, waardoor het niet mogelijk is om voor elke hindernis regels op te stellen. Wel zijn er een aantal basiselementen waaruit de meeste hindernissen zijn opgebouwd. Daarom dient ter beoordeling van een hindernis ten eerste deze Parcoursvoorschriften van de Survivalbond geraadpleegd te worden. In situaties waarbij dit Parcoursvoorschrift geen uitsluitsel biedt, dient het gezonde verstand gebruikt te worden waarbij de veiligheid het belangrijkste argument is in de te maken afweging. De enige situatie waarin er afgeweken mag worden van onderstaande regels is wanneer deze ervoor zorgen dat de veiligheid in het geding komt.

  1. POLSBAND MUD RUN EN AFNAME POLSBAND

Elke deelnemer aan de recreatieve en ouder-kind categorie is verplicht met een door de Organisatie verstrekte polsband te starten. De Jury/Post staat in het recht om te beslissen of de polsband ingeleverd dient te worden. Bij afwijken van het uitgezette parcour (rood-wit afzetlint) kan besloten worden om de polsband af te nemen. Deze beslissingen dienen door de Deelnemer geaccepteerd te worden.

Polsband en t shirt dienen zichtbaar te worden gedragen door de deelnemer.

  1. STARTEN BIJ TE LATE OPKOMST

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten. In welk start vak de deelnemer dan eventueel alsnog start wordt bepaald door de Organisatie en niet door de Deelnemer.

  1. HINDEREN VAN ANDERE DEELNEMERS

Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.

  1. MELDING VAN ONGEVALLEN

Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende EHBO post, hindernis of bij de organisatie.

  1. RESPECT

Deelnemers dienen andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers met respect te behandelen.

  1. PORTRETRECHT

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dient hij dit expliciet vooraf aan te geven bij de Organisatie.

  1. OVERIGE BEPALINGEN
  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen!
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
  • Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. De organisatie geeft geen geld terug bij afmelding, ziekte of het niet komen opdagen.
  • Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.
  • De Deelnemer beschikt over minimaal een zwemdiploma (A) en kan derhalve zwemmen. Indien Deelnemer niet beschikt over een zwemdiploma, dan is onder begeleiding van een volwassene een verplichting.
  • Het is de Deelnemer verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het Evenement. Tevens dient de Deelnemer zich goed voor te lichten over mogelijke schade die medicijngebruik kan opleveren. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan de organisatie.
  • Bij windkracht sterker dan 6 beaufort, bij windstoten harder dan 75 km/uur en/of bij onweer/zware regenbuien wordt het Evenement in eerste instantie uitgesteld. Deelnemers en publiek dienen een veilig heenkomen te zoeken op aanwijzingen van de organisatie. Gaandeweg wordt bekeken of het Evenement doorgang kan vinden of definitief afgelast dient te worden. Bij het niet doorgaan van het Evenement (o.a. noodweer/sterfgeval) geeft de organisator de deelnemers GEEN geld terug!!!. Lees altijd al onze voorwaarden, huisregels en reglement na zodat u weet waar u aan deelneemt!

U doet vrijwillig mee en beslist zelf of u in staat bent de hindernissen te nemen of niet!

U doet ten alle tijde mee op EIGEN RISICO!